764

அழிவின்றி அறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை