77

என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்.