774

கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும்