786

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
அகநக நட்பது நட்பு