810

விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்
பண்பின் தலைப்பிரியா தார்