822

இனம்போன்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும்