847

அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு