866

காணாச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான்
பேணாமை பேணப் படும்