876

தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன் விடல்