884

மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவும் தரும்