933

உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம்
போஒய்ப் புறமே படும்