935

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்