949

உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும்
கற்றான் கருதிச் செயல்