96

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்