961

இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல்