965

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்