994

யனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புபா ராட்டும் உலகு